Image

Ir a la web del Ministerio de Defensa

Select your language

Ir a la web del Ministerio de Defensa

Obxectivos e valores

O Centro Nacional de Intelixencia (CNI) é o organismo público responsable de facilitar ao presidente do Goberno e ao Goberno da nación as informacións, análises, estudos ou propostas que permitan previr e evitar calquera perigo, ameaza ou agresión contra a independencia ou integridade territorial de España, os intereses nacionais e a estabilidade do Estado de Dereito e as súas institucións.

O CNI integra competencias que noutros países están asignadas a dous ou máis servizos de Intelixencia, permitindo que a coordinación e intercambio de Intelixencia entre ámbitos complementarios sexa áxil e completa, o que axuda a despexar incertezas nun mundo cada vez máis complexo e globalizado.

El Centro Nacional de Inteligencia tiene encomendadas las siguientes funciones:

O CNI cumpre as súas misións mediante a obtención de información, dentro e fóra de España, por medios e procedementos propios. O Centro Nacional de Intelixencia leva a cabo as seguintes funcións:

  • Obter, avaliar e interpretar información e difundir a Intelixencia necesaria para protexer e promover os intereses de España, podendo actuar dentro ou fóra do territorio nacional.
  • Previr, detectar e posibilitar a neutralización de Servizos estranxeiros, grupos ou persoas que poñan en risco, ameacen ou atenten contra os intereses nacionais
  • Promover as relacións de cooperación e colaboración con outros Servizos de Intelixencia.
  • Obter, avaliar e interpretar o tráfico de sinais de carácter estratéxico.
  • Coordinar a acción dos diferentes organismos da Administración que utilicen medios ou procedementos de cifra, garantindo a seguridade das tecnoloxías da información.
  • Velar polo cumprimento da normativa relativa á protección da información clasificada
  • Garantir a seguridade e protección das súas propias instalacións, información e medios materiais e persoais.

O CNI dispón dun código ético que representa o compromiso de respectar os principios que inspiran sua actuación, así como o anhelo de ejemplaridad no comportamento do seus membros.

Quen presta servizo no CNI, dentro do máis estrito acatamento á Constitución e ás leis, comprométense a desempeñar con dilixencia as tarefas asignadas e a responsabilizarse de cumprir e respectar, da maneira máis fiel, os principios recolleitos no seu código ético.

Código
Ético

A razón principal que impulsa a nova edición desta publicación é achegar á sociedade un maior coñecemento do Centro Nacional de Intelixencia coincidindo coa data do vixésimo aniversario da súa creación. Este documento recolle os principios básicos nos que se inspira a natureza e forma de actuar do Servizo de Intelixencia español, cuxa misión principal é servir a España e aos seus cidadáns, procurando garantir a súa seguridade e os intereses da nación.

Os valores e principios que guían a conduta dos seus membros -entre os que cabe destacar a lealdade, a discreción, o espírito de servizo e o sentido do compromiso- son os que definen a razón de ser da organización. O traballo anónimo de todos eles contribúe ao obxectivo de lograr unha sociedade máis libre e segura que debe coñecer ao CNI tal e como é, saber cal é a súa misión e como esta leva a cabo.

Espérase que esta publicación achegue máis o CNI á sociedade, á que dedica todo o seu esforzo.

Nuestra razón
de ser
Enlace a la web del Ministerio de Defensa
Logo CNI, Centro Nacional de Inteligencia