Image

Ir a la web del Ministerio de Defensa

Select your language

Ir a la web del Ministerio de Defensa

Política de privacidade

  1. O usuario está obrigado a coñecer, aceptar e cumprir esta política de privacidade, que se enmarca dentro das estipulacións do aviso legal do portal. É igualmente preceptiva a aceptación previa por parte do usuario das definicións e esixencias do citado aviso legal.
  2. En virtude do artigo 2.2 c) da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, do artigo 4. b do Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, aprobado polo Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro, ambos en relación co artigo 5.1 da Lei 11/2002, de 6 de maio, reguladora do Centro Nacional de Intelixencia, maniféstase que os ficheiros propiedade do CNI atópanse expresamente excluídos do ámbito de aplicación da normativa de protección de datos de carácter persoal.
  3. Toda comunicación, dato ou documento de calquera clase —con total independencia da súa natureza ou do procedemento do que traia causa— remitido a través dos servizos albergados no portal do CNI será susceptible de ser incorporado ós ficheiros deste organismo.
  4. Es responsabilidade directa e persoal do usuario o uso de todos os datos —de calquera índole— contidos nos documentos e comunicacións que introduza ou remita a través do rexistro deste portal.
  5. Recórdase que, en uso da facultade do artigo 16.4.a) da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedimento Administrativo Común das Administracións Públicas, o usuario pode dirixir e presentar notificacións ante calquera outros organismos do artigo 2.1 desa mesma norma mediante o rexistro electrónico albergado fóra deste portal, no punto de acceso xeral electrónico da Administración, que se rexe pola súa propia normativa.
Enlace a la web del Ministerio de Defensa
Logo CNI, Centro Nacional de Inteligencia