Image
Logo del Ministerio de Defensa
Presidencia Espanola Consejo de la Presidencia Europea

Seleccioni el seu idioma

Logo del Ministerio de Defensa
Presidencia Espanola Consejo de la Presidencia Europea
Logo del Ministerio de Defensa
Presidencia Espanola Consejo de la Presidencia Europea

Seleccioni el seu idioma

Ir a la web del Ministerio de Defensa

Seleccioni el seu idioma

PolÍtica de privacidat

  1. L’usuari està obligat a conèixer, acceptar i complir aquesta política de privacitat, que s’emmarca dins les estipulacions de l’avís legal del Portal. És igualment preceptiva l’acceptació prèvia per part de l’usuari de les definicions i exigències de l’avís legal esmentat.
  2. En virtut de l’article 2.2 c) de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, de l’article 4. b del Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, ambdós en relació amb l’article 5.1 de la Llei 11/2002, de 6 de maig, reguladora del Centre Nacional d’Intel•ligència, es manifesta que els fitxers propietat del CNI es troben expressament exclosos de l’àmbit d’aplicació de la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
  3. Tota comunicació, dada o document de qualsevol classe —amb total independència de la seva naturalesa o del procediment de què porti causa— enviat a través dels serveis albergats al Portal del CNI és susceptible de ser incorporat als fitxers d’aquest organisme.
  4. És responsabilitat directa i personal de l’usuari l’ús de totes les dades —de qualsevol índole— contingudes en els documents i les comunicacions que introdueixi o enviï a través del registre d’aquest Portal.
  5. Es recorda que, fent ús de la facultat de l’article 16.4.a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’usuari pot dirigir i presentar notificacions davant qualsevol altre organisme de l’article 2.1 d’aquesta mateixa norma mitjançant el registre electrònic albergat fora d’aquest Portal, en el punt d’accés general electrònic de l’Administració, que es regeix per la seva pròpia normativa.
Enlace a la web del Ministerio de Defensa
Enlace a la web del Ministerio de Defensa
Logo CNI, Centro Nacional de Inteligencia