Image

Ir a la web del Ministerio de Defensa

Seleccioni el seu idioma

Ir a la web del Ministerio de Defensa

Ir a la web del Ministerio de Defensa

Seleccioni el seu idioma

Ir a la web del Ministerio de Defensa

Seleccioni el seu idioma

Avís legal

 1. L’accés a qualsevol contingut o servei albergat a les adreces electròniques www.cni.gob.es i www.cni.es (en endavant, designats conjuntament com “el Portal”) requereix obligatòriament l’acceptació prèvia de les condicions detallades en aquest avís legal i en les definicions següents:

  • Usuari: Persona que envia dades de qualsevol índole a través del Portal d’internet o navega pels seus continguts i serveis mitjançant una xarxa de telecomunicacions.
  • Portal d’internet: D’acord amb l’article 39 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (en endavant, “Llei 40/15”), és el punt d’accés electrònic la titularitat del qual correspon al Centre Nacional d’Intel•ligència (en endavant, “CNI”) i que permet a l’usuari accedir a través d’internet a la informació i serveis (en endavant, designats conjuntament com “els Continguts”) albergats en els dominis electrònics www.cni.gob.es i www.cni.es i els seus subdominis.
  • Seu electrònica: Conforme a l’article 38 de la Llei 40/15, és l’adreça electrònica propietat del CNI, instaurada en virtut de la Resolució 1A0/38263/2010, d’1 de desembre, del Centre Nacional d’Intel•ligència, per la qual es crea la seu electrònica del Centre Nacional d’Intel•ligència, que permet als ciutadans accedir, mitjançant una xarxa de telecomunicacions, als serveis, les informacions i transaccions que el CNI publica o posa a disposició de l’usuari mitjançant l’ús de signatura o certificat electrònic o mitjans anàlegs d’identificació personal.
  • Registre electrònic general: En virtut de l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (en endavant, “Llei 39/15”) és el canal electrònic que el CNI posa a disposició de l’usuari per fer la presentació i l’assentament de tot document que sigui presentat per via electrònica davant del CNI.
 2. Pel que disposen els articles 38, 39, disposició addicional divuitena de la Llei 40/15 i l’article 16 de la Llei 39/15, s’assenyala que són propietat del CNI el Portal, els Continguts albergats dins els dominis d’internet www.cni.es i ww.cni.gob.es, els seus drets de propietat intel•lectual i industrial i la titularitat d’aquests dominis i subdominis.
 3. A l’efecte d’allò que exigeix l’article 16.1 de la Llei 39/15, es manifesta que el CNI —amb CIF S2830132C i domicili social a l’avinguda Padre Huidobro 14, 28023 Madrid, Espanya— és un organisme públic amb consideració d’administració pública conforme a allò que estableix l’article 2.3 de la Llei 40/15 en relació amb l’article 7.2 de la Llei 11/2002, de 6 de maig, reguladora del Centre Nacional d’Intel•ligència.
 4. A l’ús del Portal o de qualsevol dels seus continguts o serveis, així com al discerniment jurídic de totes aquelles incidències i responsabilitats que derivin d’aquest ús li és aplicable la Llei espanyola amb expressa exclusió de la que correspongui a qualsevol altre fur. La navegació o l’accés al Portal o a qualsevol de les seves parts, continguts o elements exigeix la renúncia manifesta a qualsevol altre fur que pugui correspondre a l’usuari.
 5. L’ús, reproducció total o parcial, distribució, comunicació pública, posada a disposició total o parcial dels Continguts que es trobin dins el Portal, la seva transformació, traducció, adaptació o qualsevol altra activitat similar queden supeditats a l’autorització prèvia i escrita expedida amb aquest fi per part del CNI.
 6. El CNI es reserva el dret a denegar discrecionalment l’accés a qualsevol usuari, així com a fer canvis de qualsevol classe i amplitud al Portal sense necessitat d’avís o consentiment previs.
 7. El CNI es reserva el dret a restringir o impedir la tramitació d’aquelles sol•licituds o peticions fetes en ús il•legal, abusiu o arbitrari dels serveis del Portal.
 8. L’usuari cal que revisi i accepti les condicions i els termes que recull aquest avís cada cop que accedeixi al Portal.
 9. La no acceptació dels termes i les condicions legals establerts en aquest avís legal implica la prohibició expressa i immediata d’accés al Portal o del seu ús.
Enlace a la web del Ministerio de Defensa
Logo CNI, Centro Nacional de Inteligencia