Image

Ir a la web del Ministerio de Defensa

Seleccioni el seu idioma

Ir a la web del Ministerio de Defensa

Ir a la web del Ministerio de Defensa

Seleccioni el seu idioma

Ir a la web del Ministerio de Defensa

Seleccioni el seu idioma

Objectius i Valors

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es l’organisme públic responsable de facilitar al president del Govern i al Govern de la nació les informacions, anàlisis, estudis o propostes que permetin prevenir i evitar qualsevol perill, amenaça o agressió en contra de la independència o integritat territorial d’Espanya, els interessos nacionals i l’estabilitat de l´Estat de Dret i les seves institucions.

El CNI integra competències que en altres països estan assignades a dos o més serveis d'Intel·ligència, permetent que la coordinació i intercanvi d'Intel·ligència entre àmbits complementaris sigui àgil i completa, la qual cosa ajuda a llevar incerteses en un món cada vegada més complex i globalitzat.

El Centro Nacional de Inteligencia tiene encomendadas las siguientes funciones:

El CNI compleix les seves missions mitjançant l’obtenció d’informació, dins i fora d’Espanya, per mitjans i procediments propis. El Centro Nacional de Inteligencia duu a terme les següents funcions:

  • Obtenir, avaluar i interpretar informació i difondre la Intel·ligència necessària per a protegir i promoure els interessos d’Espanya.
  • Prevenir, detectar o possibilitar la neutralització de Serveis estrangers, grups o persones que posin en risc, amenacen o atempten contra els interessos nacionals.
  • Promoure les relacions de cooperació i col·laboració amb altres Serveis d’Intel·ligència.
  • Obtenir, avaluar i interpretar el tràfic de senyals de caràcter estratègic.
  • Coordinar l’acció dels diferents organismes de l’Administració que utilitzen mitjans o procediments de xifra, garantint la seguretat de les tecnologies de la informació.
  • Vetllar per al compliment de la normativa relativa a la protecció de la informació classificada.
  • Garantir la seguretat i la protecció de les seves pròpies instal·lacions, informació i mitjans materials i personals.

El CNI disposa d´un codi ètic que representa el compromís de respectar els principis que inspiren la seva actuació, així com l’anhel d´exemplaritat dels seus membres.

Els que presten servei el CNI, dins del més estricte acatament a la Constitució i a les lleis, es comprometen a realitzar amb diligència les tasques assignades i a responsabilitzar-se de complir i respectar, de la manera més fidel, els principis recollits en el seu codi ètic.

Codi
Ètic

La raó principal que impulsa la nova edició d'aquesta publicació és aportar a la societat un major coneixement del Centre Nacional d'Intel·ligència coincidint amb la data del vintè aniversari de la seva creació. Aquest document recull els principis bàsics en els quals s'inspira la naturalesa i manera d'actuar del Servei d'Intel·ligència espanyol, la missió principal de la qual és servir a Espanya i als seus ciutadans, procurant garantir la seva seguretat i els interessos de la nació.

Els valors i principis que guien la conducta dels seus membres -entre els quals cal destacar la lleialtat, la discreció, l'esperit de servei i el sentit del compromís- són els que defineixen la raó de ser de l'organització. El treball anònim de tots ells contribueix a l'objectiu d'aconseguir una societat més lliure i segura que ha de conèixer al CNI tal com és, saber quina és la seva missió i com aquesta es duu a terme.

S'espera que aquesta publicació acosti més el CNI a la societat, a la qual dedica tot el seu esforç.

La nostra
raó de ser
Enlace a la web del Ministerio de Defensa
Logo CNI, Centro Nacional de Inteligencia