Ir a la web del Ministerio de Defensa

Treballa al CNI

Més que un treball: un estil de vida

El context nacional i internacional en el que es troba Espanya exigeix un servei d’Intel·ligència eficaç, especialitzat i modern capaç de prevenir els riscs que amenacen al nostre país i promoure els interessos nacionals a l’exterior. La base del dinamisme del CNI es l’equip de professionals que composen l’organització, individus que independentment de la seva variada procedència i formació, tenen com element comú el seu desig de servir a Espanya. La carrera al Centre no constitueix només un treball: és un estil de vida, en el que la motivació per protegir l’interès comú prima per sobre les aspiracions personals dels seus membres.

En primera línia de la seguretat nacional

La lleialtat, la discreció i l’esperit de sacrifici són qualitats que s’exigeixen a tots els membres del CNI, que representen la realitat diversa d’Espanya. A canvi, el CNI t’ofereix l’oportunitat d’estar en primera línia de la seguretat nacional, contribuint a dissenyar el futur, en un ambient innovador en el que es valora i potencia la contribució que l’individu pot realitzar el treball en equip.

Si et preocupa el futur d’Espanya i la comunitat internacional, si et motiva la seguretat, si sents interès per conèixer altres realitats i interactuar en altres àmbits culturals, si valores el sentit de pertinença a una organització, el CNI és la institució capaç de canalitzar les teves aspiracions i oferir-te un futur professional.

 • Per poder participar en els processos selectius del Centre Nacional d’Intel•ligència cal reunir els requisits mínims següents:

  • Tenir la nacionalitat espanyola.
  • Ser major d’edat. Mitjançant normativa interna es determinaran els límits d’edat per a cada lloc de treball, segons les especificitats de cadascú.
  • Tenir la titulació exigida per al subgrup o grup a què optis.
  • No haver estat separat mitjançant expedient de cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques, ni privat de l’exercici de drets civils.
  • No patir malaltia o defecte físic que incapaciti per a l’exercici de les funcions del lloc.
  • Tenir o estar en condicions d’obtenir l’informe favorable de seguretat necessari per al lloc de treball que hagis d’ocupar.

  Si no compleixes el primer requisit, però consideres que posseeixes coneixements o habilitats especials que poden ser d'utilitat per al Centre, visita Col·labora amb el CNI perquè puguem tenir en compte aquestes capacitats.

  En el cas que, un cop enviat el teu currículum, vulguis actualitzar-lo, pots enviar una nova sol•licitud que substituirà automàticament l’anterior.

  • Intel•ligència

   Engloba els llocs de treball la missió principal dels quals és obtenir, avaluar i interpretar la informació necessària per protegir i promoure els interessos polítics, econòmics, industrials, comercials i estratègics d’Espanya. Una altra de les comeses prioritàries d’aquests especialistes és prevenir i detectar les amenaces contra l’ordenament constitucional, els drets i les llibertats dels ciutadans espanyols, la sobirania i integritat de l’Estat, l’estabilitat de les seves institucions, els interessos econòmics nacionals i el benestar de la població.

  • Idiomes

   Els especialistes en idiomes s’encarreguen de traduir i interpretar les llengües que són d’interès informatiu per al CNI. Per la gran varietat dels temes d’interès, el rang d’idiomes amb què treballem és molt ampli. Per tant, els perfils dels traductors i intèrprets del Centre són també molt variats i comprenen des dels idiomes més pròxims i habituals fins als més llunyans des del punt de vista geogràfic i cultural. Una altra comesa d’aquests professionals és tenir cura de la correcció lingüística dels documents que redacta el CNI, a fi i efecte que els nostres informes transmetin de la manera més clara possible el resultat de la nostra anàlisi.

  • Tecnologies de la informació i comunicacions

   Aquesta especialitat agrupa els llocs de treball responsables de proporcionar els serveis de tecnologies de la informació i comunicacions necessaris per al funcionament de tots els processos i per garantir la seguretat dels sistemes. Aquests llocs estan relacionats amb la investigació, la planificació, el desenvolupament, l’administració, la implantació, el manteniment i la regulació normativa d’aquests sistemes.

  • Operativa

   Aquesta especialitat engloba els llocs de treball que s’encarreguen d’obtenir informació a través d’activitats que requereixin mitjans, procediments o tècniques operatius.

  • Seguretat

   Aquesta especialitat comprèn els llocs de treball encarregats de garantir la seguretat i la protecció de les instal•lacions, les persones, els materials i la informació del Centre. La comesa d’aquests professionals és prevenir i neutralitzar qualsevol amenaça interna o externa contra l’organització.

  • Serveis Corporatius

   Com qualsevol altra organització, comptem amb altres llocs de suport o suport per al funcionament de la nostra activitat com a especialistes dels àmbits d'infraestructures, jurídic, d'administració, financer o sanitari. La seva aportació és vital en el compliment de la missió del CNI.  Subgrups de classificació


  En cadascuna de les perfils professionals descrites abans hi ha llocs dels diferents nivells de l’Administració. Els requeriments mínims de titulació acadèmica per optar als actuals grups de classificació de l’Administració són els següents:

  SUBGRUP A1


  • Llicenciat.
  • Enginyer superior.
  • Arquitecte.
  • Títol universitari de Grau. (o equivalent)

  SUBGRUP A2


  • Diplomat.
  • Enginyer tècnic.
  • Arquitecte tècnic (o equivalent).
  • Títol universitari de Grau. (o equivalent)

  SUBGRUP C1


  • Batxillerat.
  • Tècnic (o equivalent).

  SUBGRUP C2


  • Graduat en E.S.O.
  • Tècnic auxiliar (o equivalent).
 • Si vols treballar en el CNI, pots:

  • Presentar la teva candidatura de manera espontània.
  • Presentar la teva candidatura en resposta a alguna oferta d'ocupació en vigor.

  IMPORTANT: Per a enviar la sol·licitud, segueixi les següents instruccions:

  1. Descarregar el formulari de candidatura al seu ordinador, aquí
  2. En l'ordinador, completar el formulari de candidatura i adjuntar el CV personal dins del formulari de candidatura (veure el botó ADJUNTAR ARXIU dins del pdf).
  3. En aquesta pàgina, Seleccionar el tipus de candidatura.
  4. En aquesta pàgina, Adjuntar el formulari de candidatura des de l'opció "Seleccionar arxiu".
  Selecciine la oferta que se ajuste a su candidatura
  Entrada no válida

  Ofertes d'ocupació  A continuació, pots conèixer les ofertes d'ocupació que existeixen actualment en el Centre Nacional d'Intel·ligència. Si considera que el teu perfil i experiència encaixen en alguna de les vacants, pots enviar-nos el teu CV. Les ofertes d'ocupació en vigor són les següents: