Ir a la web del Ministerio de Defensa

Ir a la web del Ministerio de Defensa

Logo del 20 aniversario del CNI

Preguntes freqüents

 • Què és un servei d’Intel•ligència?

  Un Servei d'Intel·ligència és un organisme de l'Estat que obté informació per mitjans i procediments propis amb la finalitat d'elaborar Intel·ligència per a facilitar a les autoritats el procés de presa de decisions.

 • Quins són els trets distintius del CNI com a servei d’Intel•ligència?

  El Centre Nacional d’Intel•ligència és un Servei d’àmbit nacional, de caràcter estratègic i que compta amb habilitació legal expressa per actuar dins i fora d’Espanya. Hi ha una sèrie d’aspectes substancials que defineixen la seva singularitat respecte d’altres Serveis d’Intel•ligència:

  • El nivell de la legislació que el defineix i empara.
  • És un organisme públic, dotat d’un règim específic en matèria pressupostària, de contractació, patrimonial i de personal que garanteix la seva autonomia funcional.
  • Està subjecte a un sistema propi de control parlamentari.
  • rang orgànic de Secretaria d’Estat i l’àmbit de les seves competències és nacional.
  • El caràcter estratègic de la Intel•ligència que elabora, ja que coadjuva al procés de presa de decisions al més alt nivell.
  • L’autorització legal i la capacitat per realitzar Intel•ligència exterior i interior, així com la competència en matèria de Contraintel•ligència.
  • La seva condició d’agència SIGINT.
  • La missió de vetllar per la seguretat de les tecnologies de la informació i les comunicacions en l’àmbit del sector públic.
  • La seva funció de garantir la protecció de la informació classificada en poder del sector públic i de les empreses.

  Aquest model espanyol de servei d’Intel•ligència únic ofereix l’avantatge que els destinataris reben la Intel•ligència de manera integrada, alhora que facilita la coordinació interna, evita solapaments i permet optimitzar recursos i abaratir costos.

 • Cómo puc treballar al CNI?

  Per treballar al CNI cal que enviïs el teu CV a través de la pàgina web . Si considerem que el teu perfil encaixa per a algun lloc de treball, et trucarem per fer un procés de selecció.

 • Estic pensant a treballar en el Servei d’Intel•ligència, però no sé si el meu perfil encaixa en allò que busca l’organització.

  El treball dels serveis d’Intel•ligència el desenvolupen persones de perfils professionals i coneixements acadèmics molt variats. El que realment has de preguntar-te és:

  • Estic disposat a servir el meu país?
  • Estic preparat per a jornades extenses, amb alt nivell d’exigència?
  • No m’importa que les peculiaritats de la feina interfereixin en la meva vida privada?
  • Soc una persona discreta, capaç de guardar la necessària confidencialitat sobre l’exercici de la meva feina?
 • He finalitzat els meus estudis, o estic a punt d'acabar-los i voldria saber si puc realitzar pràctiques en el CNI

  De moment no és una opció; en l'actualitat aquesta modalitat laboral no està contemplada, encara que som conscients de la rellevància i l'interès que suscita en els joves que inicien la seva carrera professional.

 • Si ja vaig enviar el meu cv, torno a enviar-ho si obtinc una nova titulació?

  Si existeixen canvis substancials en les teves dades personals o professionals en relació amb la teva formació acadèmica o experiència, és important que ens enviïs de nou el teu cv.

 • En què consisteix un procés de selecció?

  Els processos de selecció varien en durada en funció de les posicions a les quals s'optin, encara que s'estableix com a norma general un període d'entre 3 i 6 mesos. Els candidats que pel seu cv s'ajustin al perfil del lloc de treball, seran contactats pel Departament de Selecció. Seran avaluats en aspectes de personalitat i competencials; a més, hauran de superar una fase tècnica relacionada amb el lloc de treball i almenys una entrevista personal. Serà necessari, d'igual manera, obtenir una habilitació de seguretat. Per a determinats llocs es requereix la superació de proves psicofísiques.

 • Què puc esperar de la meva carrera professional al CNI?

  El CNI és una organització dinàmica que ofereix als seus membres l’oportunitat de desenvolupar-se professionalment en diversos àmbits de coneixement. El canvi i l’adaptació a les noves realitats converteixen la formació permanent en una de les nostres prioritats. D’altra banda, la possibilitat de treballar en un ambient internacional està també oberta al personal del CNI.

 • Si supero el procés de selecció, em convertiré en funcionari públic?

  El CNI és una institució pública de l’Estat que té autonomia en la gestió del seu personal. Els membres del CNI estan subjectes a un estatut de personal específic que no els converteix en funcionaris de l’Estat, sinó en personal estatutari del CNI.

 • Quins són els procediments d’obtenció que utilitza el CNI?

  El CNI obté informació de fonts humanes (HUMINT), fonts tècniques (SIGINT), imatges i información geogràfica (GEOINT) i fonts obertes (OSINT). Així mateix, la legislació li concedeix capacitat per utilitzar procediments d’obtenció propis que, en alguns casos, estan sotmesos a control judicial previ. La cooperació, tant amb as forces i cossos de seguretat de l’Estat com amb altres Serveis d’Intel•ligència, representa també una font imprescindible d’informació.

 • A qui informa el CNI?

  El CNI és una institució al servei de l’Estat. El principal destinatari de la Intel•ligència del CNI és el president del Govern i el Govern de la nació. No obstant això, cada informe d’Intel•ligència és enviat, en funció del seu contingut, a diverses autoritats del Govern. D’altra banda, el CNI informa ocasionalment el Congrés, el Senat, les autoritats autonòmiques i els partits polítics. El CNI envia també els seus informes a altres Serveis d’Intel•ligència homòlegs, en el marc dels acords de col•laboració en vigor i amb l’objectiu de fer front a les amenaces globals.

 • En què es diferencia el CNI d’altres entitats que fan anàlisis?

  La tasca d’un servei d’Intel•ligència es diferencia del que duen a terme els mitjans de comunicació social i els centres d’estudis tant en el tipus d’informació que tracta com en el grau d’immediatesa dels informes que s’elaboren.

  La informació que utilitzen els serveis d’Intel•ligència no és pública e s’obté per procediments especials la qual cosa li atorga un gran valor afegit.

  El Govern espera que el Servei li proporcioni la Intel·ligència necessària per a prevenir i evitar qualsevol risc o amenaça que afecti la independència i integritat d'Espanya, els interessos nacionals i l'estabilitat de l'Estat de dret i les seves institucions.

 • En quina mesura contribueix el CNI a la seguretat nacional?

  Els Serveis d'Intel·ligència i Informació de l'Estat, d'acord amb l'àmbit de les seves competències, fan costat permanentment al Sistema de Seguretat Nacional, proporcionant elements de judici, informació, anàlisi, estudis i propostes necessaris per a prevenir i detectar els riscos i amenaces i contribuir a la seva neutralització.

 • Com és la relació del CNI amb la societat?

  En els darrers anys, el CNI ha modificat substancialment la seva relació amb la societat és, de fet, el destinatari últim del esforç, ja que el CNI és un instrument per garantir la seva seguretat i el seu benestar. A activitat del CNI, que per imperatiu legal ha de romandre secreta, presta un servei amb la societat.

 • De qui depèn el CNI?

  El Centre Nacional d’Intel•ligència està adscrit orgànicament al ministeri de Defensa, i la seva organització, règim econòmic pressupostari i de personal es desenvolupen en règim d’autonomia funcional sota la figura d’Organisme públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar. Els objectius del Centre són definits pel Govern i aprovats anualment pel Consell de Ministres, i es plasmen en la Directiva d'Intel·ligència. El CNI actuarà sota els principis d'eficàcia, especialització i coordinació, d'acord amb els objectius d'Intel·ligència definits pel Govern.

 • És possible conèixer detalls sobre les activitats del CNI?

  Les activitats del Centre Nacional d’Intel•ligència, així com la seva organització i estructura interna, mitjans i procediments, personal, instal•lacions, bases i centres de dades, fonts d’informació i les informacions o les dades que puguin conduir al coneixement de les anteriors matèries, constitueixen informació classificada amb el grau de secret.