CNI-Centro Nacional de Inteligencia

Govern d’Espanya Anar al Ministeri de Defensa

Zona de cabecera

Zona de logotipos

Pàgina d’inici del Centre Nacional d’Intel·ligència

Elección de idioma, Menú superior y Zona de búsquedas

Zona de contenidos

Localizador

Inici > Què és el CNI?

Contenido principal

Què és el CNI?

En consideració als nous reptes nacionals i internacionals, Espanya necessitava comptar amb un Servei d´Intel·ligència modern i especialitzat, capaç d´afrontar d´una manera eficaç aquests nous reptes.

La resposta a aquesta necessitat és el Centre Nacional d´Intel·ligència (CNI), organisme públic responsable de facilitar al President del Govern informació, l´anàlisi, els estudis i les propostes que permetin prevenir i evitar qualsevol perill, amenaça o agressió contra la independència o integritat territorial d´Espanya, els seus interessos nacionals i l´estabilitat de l´Estat de dret i de les seves institucions. (Art. 1, Llei 11/2002).

Què és el CNI?El CNI es regeix pel principi de sotmetiment a l´ordenament jurídic i du a terme les seves activitats en el marc de les habilitacions expressament establertes en la Llei 11/2002 de 6 de maig, que regula el CNI, i la Llei Orgànica 2/2002 de 6 de maig, reguladora del control judicial previ del Centre Nacional d´Intel·ligència.

Es pot destacar que el CNI cobreix les activitats que en altres països realitzen dos o mes Serveis d´Intel·ligència. Això facilita una coordinació homogènia i global i un intercanvi d´Intel·ligència entre camps complementaris i així poden optimitzar els recursos. A aquest efecte, el CNI funciona amb el principi de coordinació amb els altres serveis d´informació de l´Estat.

Per facilitar aquesta coordinació la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes d´Intel·ligència (Art. 6, Llei 11/2002), presidida pel Vicepresident del Govern designat pel President, té assignat entre les seves comeses, vetllar per l´adequada coordinació de tots els serveis d´informació i d´intel·ligència de l´Estat, per a la formació d´una comunitat d´intel·ligència.

Per poder exercir les seves activitats d´informació, el CNI té una assignació anual de fons reservats, l ´ús dels quals està regulat per la Llei 11/95 de l´onze de març sobre la utilització i control dels crèdits destinats a despeses reservades. L´objectiu d´aquestes despeses reservades, que també gestionen els Ministeris de l´Interior, Defensa i Afers Estrangers, és protegir les identitats, esdeveniments, llocs o dates relacionades amb les activitats o fonts del Servei. Amb tot, això no significa que no existeixi control sobre ells atès que existeix un sistema especial de justificació i control, ja que la Llei 11/2002 de 6 de maig, reguladora del Centre Nacional d´Intel·ligència, contempla d´una manera específica el principi de control parlamentari de les activitats del Centre. Aquesta Llei, dins del respecte a l´autonomia parlamentària, preveu que sigui la Comissió que controla els crèdits destinats a despeses reservades la que efectuï el control de les seves activitats. En aquesta Comissió compareix periòdicament el Secretari d´Estat Director.


Zona de pie de página

Anar al Validador de nivell AA d’accessibilitat. S’obrirà una nova finestra.