CNI-Centro Nacional de Inteligencia

Govern d’Espanya Anar al Ministeri de Defensa

Zona de cabecera

Zona de logotipos

Pàgina d’inici del Centre Nacional d’Intel·ligència

Elección de idioma, Menú superior y Zona de búsquedas

Zona de contenidos

Localizador

Inici > Estructura

Contenido principal

Estructura

L´estructura bàsica del CNI està determinada en els Reials Decrets 436/2002, de 10 de maig i 612/2006, de 19 de maig, i s´ajusta al propòsit d´obtenir una millor eficàcia en el compliment de les missions encomanades: Direcció, Secretaria General i tres Direccions Tècniques.

Direcció: el seu titular té rang de Secretari d´Estat Director i és nomenat per Reial decret. Les seves funcions s´estableixen en l´Art. 9, Llei 11/2002 i l´Art. 2, Reial Decret 436/2002.

Secretaria General: el seu titular té rang de Sotssecretari i és nomenat per Reial Decret. Substituirá el Secretari d´Estat Director en els casos d´absència, vacant o malaltia. Les seves funcions s´estableixen en l´Art. 10. Llei 11/2002 i l´Art. 3, Reial Decret 436/2002.

Direccions tècniques: Tres Direccions Tècniques, els seus titulars tenen rangs de Director General, sota la dependència directa del Secretari General, d´acord amb el que estableix l´Ordre DEF/296/2009, de 2 de novembre. Són designades d´acord amb allò que preveu l´article 9.2. a) de la Llei 11/2002 de 6 de maig.

Els titulars de les Direccions Tècniques exerceixen funcions en matèria d´intel.ligència, suport a l´intel.ligència i funcions en matèria de recursos.

Organismes de suport al Secretari d´Estat Director: inclouen els Gabinets del Secretari d´Estat Director i l´Assessoria Jurídica.

Organismes del desplegament territorial del CNI: el CNI està present ja sigui a Espanya o a altres Estats on Espanya té interessos econòmics, polítics o relacionats amb la seguretat.

Tot allò que está relacionat amb les activitats del Centre Nacional d´Intel·ligència, la seva organització i estructura interna, mitjans i procediments, personal e instal.lacions, bases de dades, fonts d´informació, així com qualsevol informació o dades que puguin revelar detalls sobre el que s´ha citat anteriorment, constitueix informació classificada amb el grau de SECRET, amb el que disposa la legislació reguladora dels secrets oficials i en el Acords internacionals (Art. 5.1. Llei 11/2002).


Zona de pie de página

Anar al Validador de nivell AA d’accessibilitat. S’obrirà una nova finestra.